» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Uprawnienia

UPRAWNIENIA
Przeglądy budowlane wykonuje zespół inżynierów posiadających uprawnienia budowlane właściwe do wykonania poszczególnych czynności. Wszyscy są czynnymi członkami Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Certyfikatorzy energetyczni figurują w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznych prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Audytorzy energetyczni znajdują się na liście audytorów energetycznych, prowadzonej przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Nadzór nad zespołem sprawuje: mgr inżynier inżynierii środowiska
» legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami w zakresie instalacji wewnętrznych
» posiadający ukończone studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości
» liczne kursy i szkolenia z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków

Posiadamy certyfikat projektu transferu know-how NOWY EKSPERT.


Dzięki projektowi nasza firma pozyskała know-how w zakresie efektywności energetycznej w budynkach. Projekt „Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.
Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW