» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Świadectwa charakterystyki energetyczne

NASZA OFERTA:
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
Odpowiednie zdiagnozowanie budynku jest nader istotnym elementem, nie tylko koniecznym z racji wymogów polskiego prawa budowlanego, ale także pozwalającym na lepsze gospodarowanie energią. Wprowadzenie w Polsce postanowień Unii Europejskiej a w szczególności obowiązku wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, sprawiło, większe zainteresowanie energooszczędnością w budownictwie.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy. Powinny być one sporządzane dla wszelkiego rodzaju budynków zarówno mieszkalnych, użyteczności publicznej a także komercyjnych i przemysłowych.

Przepisy o ocenie energetycznej i świadectwach energetycznych nie dotyczą:

» wolno stojących budynków o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2. oraz takich, w których
   przeprowadzono roboty budowlane poprawiające jakość energetyczną, ale koszt prac nie przekroczył
   25 procent wartości odtworzeniowej.
» budynków o przeznaczeniu czasowym, tj. przeznaczonych do użytkowania na czas nie dłuższy niż
   dwa lata.
» budynków mieszkalnych wykorzystywanych nie dłużej niż cztery miesiące w roku bez względu na ich
   powierzchnię.
» budynków rolniczych niemieszkalnych.
» budynków wpisanych do rejestru zabytków, kościoły, synagogi, kaplice i inne budynki będące
   przedmiotem kultu religijnego.
» budynków przemysłowych o niskim zużyciu energii (mniej niż 50 kWh/(m2x rok)

Co to jest świadectwo?

Świadectwo Energetyczne jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez uprawnionego specjalistę. Określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby:
» ogrzewania i wentylacji
» chłodzenia
» przygotowania ciepłej wody
» oświetlenia wbudowanego (dla obiektów użytkowych)

Świadectwa energetyczne budynku lub lokalu mają za zadanie określić ile energii będzie trzeba dostarczyć do budynku lub lokalu w ciągu roku.
Przedstawiają to dwa wskaźniki:
EP - zapotrzebowanie na energię pierwotną
EK - zapotrzebowanie na energię końcową,

Ponadto w świadectwie energetycznym (na drugiej stronie) znajdują się informacje dotyczące m.in.: instalacji c.o., instalacji ciepłej wody, rodzaju wentylacji, temperatur utrzymywanych w pomieszczeniach wraz z powierzchnią tych pomieszczeń, czyli wszystkie niezbędne informacje do obliczenia charakterystyki energetycznej.

Zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu co odnaleźć można na trzeciej stronie certyfikatu energetycznego.

Wygląd przykładowego certyfikatu energetycznego:

Metodyka sporządzania świadectwa

Wstępna wycena usługi po otrzymaniu niezbędnych informacji drogą telefoniczną lub mailową.

Wizja lokalna. W trakcie w zależności od rodzaju budynku dokonujemy jego inwentaryzacji bądź oględzin stanu faktycznego.
Inwestor zapewnia na tym etapie pełen dostęp do budynku i jego infrastruktury.

Analiza dokumentacji i materiałów z wizji lokalnej

Sporzadzenie świadectwa zgodnie z metodyką.

Wydruk świadectwa.

Odbiór świadectwa przez klienta.


Do sporządzenia świadectwa niezbędne jest przekazanie przez inwestora dokumentacji budowlanej o ile takową posiada w tym w szczególności:
» projektu architektonicznego
» projektu instalacji ogrzewania
» projektu instalacji ciepłej wody użytkowej
» projektu instalacji wentylacji/klimatyzacji
» projektu instalacji elektrycznej (o ile jest wymagana)
» danych/aprobat technicznych dla zainstalowanych elementów i urządzeń ( np. okna, drzwi,
   materiały izolacyjne, źródła ciepła, centrale wentylacyjne itp.)

Świadectwa zawierające charakterystykę energetyczną budynku sporządzane są zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC., a określonych szczegółowo w rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW