» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Okresowe przeglądy budowlane

NASZA OFERTA:
OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDOWLANE
Nadrzędnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zapewnienie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.


ZAKRES PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH
1. Przegląd okresowy - jednoroczny

Obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu technicznego:
» elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
» instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
» przewodów kominowych
» instalacji gazowej ze sprawdzeniem szczelności

2. Przegląd okresowy obiektów wielkopowierzchniowych - dwa razy w roku

Zakres identyczny jak dla przeglądu rocznego –realizowany dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

3. Przegląd okresowy - pięcioletni

Zakres identyczny jak dla przeglądu rocznego lecz dodatkowo rozszerzony o:
» stan technicznego całego obiektu oraz wszelkich elementów przegród zewnętrznych,
» ocenę estetyki budynku i jego przydatności do użytkowania
» ocenę otoczenia budynku wraz z ogrodzeniem, placami przyległymi,
» zielenią i obiektami małej architektury.
» badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych oraz obiektów budownictwa zagrodowego.

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu

W trakcie corocznego okresowego przeglądu zostają objęte sprawdzeniem i oceną w szczególności niżej wymieniony elementy:

1. dla elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania:
» elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych (tynk lub warstwy fakturowe) oraz elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady loggii i balkonów,
» trwałość zamocowania urządzeń i elementów do ścian i dachu,
» pokrycie dachów i daszków okapowych, odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
» stolarka okienna i drzwiowa (trwałość, szczelność, zamknięcia),
» stan zewnętrznej komunikacji zewnętrznej (schody, bramy, furtki),
» instalacje ciepłej i zimnej wody (w tym urządzenia pomiarowe),
» instalacje kanalizacji w obiekcie,
» węzły cieplne (zawory regulacyjne, stabilność pracy, automatyka).
» instalacje wentylacji mechanicznej
» elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
» przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
» urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

2. dla instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:
» urządzenia kanalizacyjne w tym do oczyszczania ścieków,
» stanowiska postojowe pojazdów samochodowych i odwodnienia,
» stan urządzeń i składowisk na odpady nieczystości,
» tereny zielone i biologiczne,
» urządzenia filtrujące, odpylające i inne służące do ochrony powietrza,
» urządzenia do usuwania, gromadzenia i utylizacji odpadów stałych

3. dla przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych):
» drożności przewodów kominowych,
» siłę ciągu kominowego,
» stan kanałów, włazów, ław kominiarskich, nasad wentylacyjnych
» częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,
» dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
» występowanie innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

4. dla instalacji gazowej:
» pomieszczenie kurka głównego
» miejsca zainstalowania szafki gazowej,
» złącza izolującego,
» stanu instalacji w tym: rur i kształtek, armatury, połączeń
» urządzeń gazowych
» obecności paliwa gazowego w przepuście instalacyjnym przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych
» w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych, dodatkowo stan: gazomierza indywidualnego, armatury, rur i kształtek, połączeń oraz urządzeń gazowych
» urządzeń służących do przesyłania lub magazynowania paliw gazowych
» dodatkowo w odniesieniu do instalacji sygnalizacji wycieku gazu kontrola obejmuje wykonywanie czynności serwisowych i kontrolnych zgodnie z dokumentacją techniczną

W wyniku kontroli sporządzany jest protokół który powinien również określać:
» zakres robót remontowych oraz pilność ich wykonania,
» metody dalszego użytkowania obiektu,
» zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli,

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW