» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Audyty energetyczne budynków

NASZA OFERTA:
AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
Ciepło w budynku tracimy różnymi drogami. Określenie udziału poszczególnych elementów budynku w tych stratach ciepła jest podstawą informacją o potrzebach jakiemu zakresowi termomodernizacji należy poddać budynek.

Audyt energetyczny to ekspertyza techniczno-ekonomiczna, pomocna przy podejmowaniu decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z określeniem ich opłacalności.
Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termo modernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny powinien określić:
» co robić, czyli co warto modernizować, aby osiągnąć z tego korzyści?
» jak to wykonać, czyli jakie zastosować rozwiązania techniczne, jakie materiały i urządzenia, jaką
   przyjąć kolejność realizacji itd.
» jakie będą koszty i efekty ekonomiczne termomodernizacji?
» jak to finansować, czyli ocena celowości i sposobu korzystania z kredytu, wskazanie rodzaju pomocy
   finansowej, o którą można się ubiegać.

Co to jest termomodernizacja?

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem mającym na celu ulepszenie budynku , w wyniku którego następuje zmniejszenie:
» rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania, wentylacji
   oraz podgrzewania wody użytkowej
» wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją
   lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła
» zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne

Termomodernizacja może polegać na docieplaniu ścian i dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zastosowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu wentylacji mechanicznej, itp. Analizowane są też możliwości zmniejszenia kosztów pozyskania energii poprzez zmianę źródła lub nośnika energii. Rozpatrywana jest również zmiana źródła energii na źródło odnawialne (pompy ciepła, kolektory słoneczne) .

Najczęściej podejmowanymi działaniami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych są:
» zastosowanie izolacji cieplnej na zewnętrznej powierzchni ścian, stropów
» wymiana okien na charakteryzujące się niższą wartością współczynnika przenikania ciepła U
» wymiana lub modernizacja instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Komu potrzebny jest audyt?

Audyt może stanowić podstawę:
» dla właściciela do podjęcia decyzji o celowości remontu lub termomodernizacji
» dla banku komercyjnego udzielającego kredytu jako dowód ,że jest to ekonomiczne nieuzasadnione
   przedsięwzięcie
» do uzyskania wsparcia finansowego w postaci premii termomodernizacyjnej lub remontowej

Premia termo modernizacyjna lub remontowa przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 17 października 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Rodzaje audytów

W praktyce występują różne rodzaje audytów:
» ze względu na stopień szczegółowości: wstępny (szacunkowy) lub szczegółowy
» ze względu na zakres: kompleksowy lub wycinkowy
» ze względu na pozycję zamawiającego: dla użytkownika (właściciela) lub banku

Audyt szacunkowy decyduje o wykonaniu lub nie audytu energetycznego szczegółowego. Audyt szacunkowy wykonany jest na postawie rozmów z inwestorem i uzyskanych od niego danych - ankieta (właściciel budynku, zarządca itp.).

Audyt szacunkowy pozwala oszacować:
» ocenę kosztów ciepła
» koszty inwestycji
» wysokość kredytu
» przewidywane oszczędności zużycia energii
» przewidywane oszczędności kosztów ogrzewania

Audyt wstępny daje możliwość inwestorowi podjęcia negocjacji z bankiem na temat udzielenia kredytu i sposobu jego zabezpieczenia.

Po wykonaniu audytu szacunkowego, audytor wskaże zasadność wykonania audytu energetycznego szczegółowego na podstawie powyższych danych.

» Możliwe są trzy oceny: inwestycja z pewnością nie będzie opłacalna (względy ekonomiczne, techniczne
   itp.) - audyt energetyczny szczegółowy nie będzie wykonywany
» inwestycja z pewnością będzie opłacalna - audyt energetyczny szczegółowy będzie wykonywany
» aby jednoznacznie stwierdzić czy zachodzi przypadek a czy b niezbędne jest wykonanie wstępnych
   obliczeń

Szczegółowy zakres audytu określa Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego .

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
» Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela.
» Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.
» Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
» Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Koszt audytu

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od:

» rodzaju i przeznaczenia obiektu
» powierzchni użytkowej
» stopnia skomplikowania obiektu
» rodzaju ogrzewania, chłodzenia i wentylacji
» dostępności dokumentacji technicznej

Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW